صنایع غذایی

لفاف های بسته بندی در صنایع غذایی

» فویل آلومینیوم لاک دار
» لفاف های دو لایه
» لفاف های سه لایه با یک لایه کاغذ
» لفاف های سه لایه
» لفاف های چهار لایه

صنایع دارویی

لفاف های بسته بندی در صنایع دارویی

» پلیسترهای دارویی
» لفاف های دو لایه
» لفاف های سه لایه
» لفاف های چهار لایه

صنایع شیمیایی

لفاف های بسته بندی در صنایع شیمیایی

» لفاف های سه لایه
» لفاف های چهار لایه